Ghost Online Thailand
Hãy đăng kí Thành viên để Truy Cập Diễn đàn
Ghost Online Thailand
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Share
View previous topicGo downView next topic
Mr Zang
Mr Zang
Thái Hoà Lão Quân
Thái Hoà Lão Quân
Bài gửi Bài gửi : 607
Gold Gold : 637939
T.Danh T.Danh : 191
Ngày tham gia : 2015-09-13
Age : 29
Đến từ : Hồ Chí Minh
Pet Pet : Gấu trúc
https://tgovn.forumvi.com

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Empty [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Sun Jan 17, 2016 11:32 pm
Message reputation : 100% (4 votes)
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List K8Q7EEK
***ThGO QQ List***
Nguồn : FatPudding KgO
Edit : Mr Zang ThGO [Đã có sự cho phép]
*Lưu ý: Dùng Patch Eng để xem tên MOB*
----------------------------------------------------------------
CHASTE HALL (Thanh Quan Âm) 
Nội dung thu gọn:

Lv17: Kasa Obake (우산요괴) - North Chaste Plains [1] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404195606&path-prefix=vi&format=webp
Lv18: Egg Ghost (달갿귀신)- North Chaste Plains [1] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404195617&path-prefix=vi&format=webp
Lv19: Geta Shonen (외안귀) - North Chaste Plains [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404195629&path-prefix=vi&format=webp
Lv20: Jiangshi (강시) - Hidden Reed Field [1] -NAMELESS LAKE(이름없는호수) 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404220002&path-prefix=vi&format=webp
Lv21: Wicked Buddah (동안귀) - Reed Field [2] -NAMELESS LAKE(이름없는호수)
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404220012&path-prefix=vi&format=webp 
Lv22: Eye Slime (태셰) - Hidden North Chaste Plains 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404195642&path-prefix=vi&format=webp
Lv23: Garuda (인조귀) - Hidden Reed Field [1] -NAMELESS LAKE(이름없는호수)
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404220032&path-prefix=vi&format=webp
BUDDHA TOWN (Giang Tân Thôn) 
Nội dung thu gọn:

Lv24: Gawama (가와마) - Underground Tunnel [2]
 [Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404220051&path-prefix=vi&format=webp
Lv25: Blue Preta (장걸아귀) - Underground Tunnel [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404220021&path-prefix=vi&format=webp
Lv26: Gawama (가와마) - Underground Tunnel [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404220051&path-prefix=vi&format=webp
Lv27: Blood Jiangshi (정혈귀) - Underground Tunnel [4] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404220115&path-prefix=vi&format=webp
Lv28: Blue Keburi (청염깨부리) - Naga Fire Festival - Netherworld 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404220158&path-prefix=vi&format=webp
Lv29: Coffin Carrier (강하관시) - Underground Tunnel [8] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404220226&path-prefix=vi
Lv30: Blue Keburi (청염깨부리) - Naga Fire Festival -Netherworld 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404220158&path-prefix=vi&format=webp
Lv31: Mining Shovel (지옥혈부) - Underground Tunnel [8] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224153&path-prefix=vi
Lv32: Coffin Carrier (강하관시) - Underground Tunnel [8] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404220226&path-prefix=vi
Lv33: Mining Shovel (지옥혈부) - Underground Tunnel [8]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224153&path-prefix=vi
DUSK CASTLE (Thành Minh Châu) 
Nội dung thu gọn:

Lv34: Maiden Ghost (처녀귀신) - Hidden Reed Field [4] -NAMELESS LAKE(이름없는호수) 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404220124&path-prefix=vi&format=webp
Lv35: Sightless Worm (기에충) - Serpent Lair [1] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224231&path-prefix=vi&format=webp
Lv36: Skeleton (해골귀) - Bamboo Grove [1]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224131&path-prefix=vi
 Lv37: Kabu (까부) - Bamboo Grove [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224240&path-prefix=vi&format=webp
Lv38: Golden Arachne (요안지) - Serpent Lair [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224251&path-prefix=vi&format=webp
Lv39: Snake Tamer (이사귀) - Bamboo Grove [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224302&path-prefix=vi&format=webp
Lv40: Dokebi (도깨비) - Hidden Bamboo Grove (in BambooGrove[3])
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224331&path-prefix=vi&format=webp 
Lv41: Dokebi (도깨비) - Hidden Bamboo Grove (in BambooGrove[3]) 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224331&path-prefix=vi&format=webp
Lv42: Ginseng Fighter (외족삼귀) - Bamboo Grove [3] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224550&path-prefix=vi&format=webp
Lv43: Dark Face Ghost (흑용안귀) - Bamboo Grove [3] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224603&path-prefix=vi&format=webp
Lv44: Kapu (카푸) - Dusk Plains [1] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224617&path-prefix=vi&format=webp
Lv45: Loku Loku (로쿠로쿠비) - Dusk Plains [2,3] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224630&path-prefix=vi&format=webp
Lv46: Horn Dokebi (뿔도깨비) - Dusk Plains [3] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224645&path-prefix=vi&format=webp
Lv47: Horn Dokebi (뿔도깨비) - Dusk Plains [3] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224645&path-prefix=vi&format=webp
Lv48: Bandit (산적) - Hidden Dusk Plains [1] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224707&path-prefix=vi&format=webp
Lv49: Guwaz (구와즈) - Hidden Dusk Plains [1] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224718&path-prefix=vi&format=webp
Lv50: Guwaz (구와즈) - Hidden Dusk Plains [1]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224718&path-prefix=vi&format=webp
DRAGON TAVERN (Khách Sạn Long Lâm) 
Nội dung thu gọn:

Lv51: Barrel Weasel (통족제비) - Dragon Mountain [1,3] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224815&path-prefix=vi&format=webp
Lv52: Drunken Raccoon (만취너구리) - Dragon Mountain [3] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224831&path-prefix=vi&format=webp
Lv53: Drunken Raccoon (만취너구리) - Dragon Mountain [3] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224831&path-prefix=vi&format=webp
Lv54: Parasite Bear (흑웅) - Dragon Mountain [4] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224915&path-prefix=vi&format=webp
Lv55: Ghoul Wolf (혈랑) - Dragon Mountain [5] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224927&path-prefix=vi&format=webp
Lv56: Preta (아귀) - Dragon Gorge [4]/ Yellow Stalactite Cave [4] - DUSK WELL 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404224954&path-prefix=vi&format=webp
Lv57: King Keburi (왕깨부리) - Dragon Gorge [4] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404225022&path-prefix=vi&format=webp
Lv58: Red Snail (적달팽이귀) - Yellow Stalactite Cave [4,5] - DUSK WELL 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404225005&path-prefix=vi&format=webp
Lv59: Parasite (충욕토) - Yellow Stalactite Cave [5] - DUSK WELL 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404225059&path-prefix=vi&format=webp
Lv60: Soldier Bull (우인귀) - Dragon Gorge [6]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130404225124&path-prefix=vi&format=webp
*Chú ý: Level 60 - Làm nv Daily ở Hell (Gaint Dokebi-Nhận 350k Exp)*

DRAGON CASTLE (Thành Long Lâm) 
Nội dung thu gọn:

Lv61: Kappa (요수귀) - Rocky Stream [5] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405203747&path-prefix=vi
Lv62: Snail Bride (우렁각시) - Hidden Rocky Stream [2]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405203756&path-prefix=vi 
Lv63: Snail Bride (우렁각시) - Hidden Rocky Stream [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405203756&path-prefix=vi
Lv64: Pale Face Ghost (백용안귀) - Hidden Rocky Stream[2]/ Rocky Mountain [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405203812&path-prefix=vi
Lv65: Pale Face Ghost (백용안귀) - Hidden Rocky Stream[2]/ Rocky Mountain [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405203812&path-prefix=vi
Lv66: Stone Slate (거암귀) - Hidden Rocky Mountains [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405203856&path-prefix=vi&format=webp
Lv67: Housewife (쪽박귀신) - Rocky Mountains [7] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405203906&path-prefix=vi&format=webp
Lv68: Monko (몬코) - Rocky Mountains [5] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405203925&path-prefix=vi&format=webp
Lv69: Monko (몬코) - Rocky Mountains [5] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405203925&path-prefix=vi&format=webp
Lv70: Totem Ent (이목귀) - Hidden Rocky Mountains [3] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204030&path-prefix=vi&format=webp
Lv71: Totem Ent (이목귀) - Hidden Rocky Mountains [3] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204030&path-prefix=vi&format=webp
Lv72: Neon Mask (야광귀) - Rocky Gorge [2,3] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204041&path-prefix=vi&format=webp
Lv73: Neon Mask (야광귀) - Rocky Gorge [2,3] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204041&path-prefix=vi&format=webp
Lv74: Walking Egg (마란) - Rocky Gorge [2,3]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204050&path-prefix=vi&format=webp 
Lv75: Raven (삼족오) - Rocky Gorge [5]/ Road of Fate [1,2,3]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204100&path-prefix=vi&format=webp 
Lv76: Raven (삼족오) - Rocky Gorge [5]/ Road of Fate [1,2,3] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204100&path-prefix=vi&format=webp
Lv77: Nine Tails (구미호) - Rocky Gorge [6]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204109&path-prefix=vi&format=webp 
Lv78: Nine Tails (구미호) - Rocky Gorge [6] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204109&path-prefix=vi&format=webp
Lv79: Pulgasari (불가사리) - Rocky Gorge [7] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204149&path-prefix=vi&format=webp
Lv80: Pulgasari (불가사리) - Rocky Gorge [7]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204149&path-prefix=vi&format=webp
TOWER OF FATE (Tháp Sinh tử)
Nội dung thu gọn:

Lv81: Tainted Ninja (암자귀) - Chamber of Oblivion [1]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204234&path-prefix=vi&format=webp 
Lv82: Tainted Ninja (암자귀) - Chamber of Oblivion [1] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204234&path-prefix=vi&format=webp
Lv83: Headsman (참수귀) - Chamber of Oblivion [5] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204331&path-prefix=vi&format=webp
Lv84: Headsman (참수귀) - Chamber of Oblivion [5] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204331&path-prefix=vi&format=webp
Lv85: Red Flame (화염귀) - Chamber of Oblivion [10] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204339&path-prefix=vi&format=webp
Lv86: Rock Giant (기암석귀) - Chamber of Pain [6] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204350&path-prefix=vi&format=webp
Lv87: Rock Giant (기암석귀) - Chamber of Pain [6] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204350&path-prefix=vi&format=webp
Lv88: Bloody Tentacle (기구혈귀) - Chamber of Pain [9] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204423&path-prefix=vi&format=webp
Lv89: Bloody Tentacle (기구혈귀) - Chamber of Pain [9] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204423&path-prefix=vi&format=webp
Lv90: Bloody Tentacle (기구혈귀) - Chamber of Pain [9] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204423&path-prefix=vi&format=webp
Lv91: Poison Hag (독운귀) - Chamber of Grief [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204545&path-prefix=vi
Lv92: Poison Hag (독운귀) - Chamber of Grief [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204545&path-prefix=vi
Lv93: Spectre Armor (원귀갑) - Chamber of Grief [7] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204626&path-prefix=vi
Lv94: Spectre Armor (원귀갑)- Chamber of Grief [7]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204626&path-prefix=vi 
Lv95: Shadow Slime (인영조귀) - Chamber of Grief [9]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204658&path-prefix=vi&format=webp 
Lv96: Shadow Slime (인영조귀) - Chamber of Grief [9] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204658&path-prefix=vi&format=webp
Lv97: Dark Ent (흑수목귀) - Chamber of Fate [1] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204737&path-prefix=vi&format=webp
Lv98: Dark Ent (흑수목귀) - Chamber of Fate [1] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204737&path-prefix=vi&format=webp
Lv99: 
Dark Ent (흑수목귀) - Chamber of Fate [1] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204737&path-prefix=vi&format=webp
Lv100: 
Dark Ent (흑수목귀) - Chamber of Fate [1] 

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405204737&path-prefix=vi&format=webp
*Chú ý : Tại Level 103 - 104,QQ khá chậm,nên các bạn hãy làm Daily Quest tại Tháp Sinh Tử(Sau khi hoàn thành seri Tháp).Mỗi ngày sẽ nhận được 1m Exp khi làm Daily là Đánh bại Bloody Ent*

HERMIT TOWN (Làng Tuyết) 
Nội dung thu gọn:

Lv101: Yeti (산고) - Hidden Tian Steps [1] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205043&path-prefix=vi&format=webp
Lv102: Yeti (산고) - Hidden Tian Steps [1] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205043&path-prefix=vi&format=webp
Lv103: Skeleton Bird (조골귀) - Hidden Tian Steps [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205111&path-prefix=vi&format=webp
Lv104: Buffalo Man (Sửu Nhi) - Hidden Tian Steps [2]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205121&path-prefix=vi&format=webp
*Chú ý : Có rất nhiều nhiệm vụ tại Titan Temple với lượng Exp là khá lớn,vì QQ 120 rất khó khắn,nên hãy làm Những nv đó vào dịp x2 Exp(Đối với ThGO)*

TIAN TEMPLE (Đến Khổng Lồ) 
Nội dung thu gọn:

Lv105: Grim Reaper (저승사자 ) - Tian Steps [10] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205128&path-prefix=vi&format=webp
Lv106: Grim Reaper (저승사자 ) - Tian Steps [10] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205128&path-prefix=vi&format=webp
Lv107: Scarf Rooster (이두광계) - Hermit Peaks [1] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205140&path-prefix=vi&format=webp
Lv108: Snow Girl (설녀) - Hermit Peaks [1]/ Tian Bridge [3,4
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205149&path-prefix=vi&format=webp
Lv109: Ice Doll (빙극인) - Tian Bridge [3,4] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205157&path-prefix=vi&format=webp
Lv110: Ice Doll (빙극인) - Tian Bridge [3,4] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205157&path-prefix=vi&format=webp
Lv111: Aerial Fish (비괴어) - Hermit Peaks [3]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205216&path-prefix=vi&format=webp 
Lv112: Aerial Fish (비괴어) - Hermit Peaks [3] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205216&path-prefix=vi&format=webp
Lv113: Little Deity (동자선) - Hidden Hermit Peaks [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205225&path-prefix=vi&format=webp
Lv114: Little Deity (동자선) - Hidden Hermit Peaks [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205225&path-prefix=vi&format=webp
Lv115: Monkey Lord (천도신) - Hidden Hermit Peaks [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205244&path-prefix=vi&format=webp
Lv116: Mad Soong Soong (불량숭숭) - Peril Ravine [1,2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205253&path-prefix=vi&format=webp
Lv117: Mad Soong Soong (불량숭숭) - Peril Ravine [1,2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205253&path-prefix=vi&format=webp
Lv118: Bat (편마귀) - Hidden Peril Ravine [2]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205302&path-prefix=vi&format=webp 
Lv119: Nailed Maiden (제웅) - Hidden Peril Ravine [2] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205312&path-prefix=vi&format=webp
Lv120: Mother Soong Soong (어미숭숭) - Hidden Peril Ravine [3] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Latest?cb=20130405205331&path-prefix=vi&format=webp
*Chú ý :Level  110 sẽ có Daily mới tại Hell là Kill Rồng, 1m5 Exp khi hoàn thành.
Level  110 Đánh Boss Kali nhận được 1m Exp & unlock nv Daily ở TiTan Temple
Level 120 nhận NV Daily tại Hell,Kill Boss thỏ nhận 2m Exp mỗi ngày*

OLD FERRY (Phà Cổ Xưa) 
[KỂ TỪ ĐÂY SẼ LẤY HÌNH GỐC THAILAND BY MR ZANG]
Nội dung thu gọn:

Lv121: Blue Jiangshi (혈강시) - Hidden Peril Ravine [6] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93oh8q8v9hq6859x
Lv122: Blue Jiangshi (혈강시) - Hidden Peril Ravine [6]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93oh8q8v9hq6859x 
Lv123: Undead Pet Monkey (후안귀) - Hidden Peril Ravine [6] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93ojeqzy1xzva9px
Lv124: Undead Pet Monkey (후안귀) - Hidden Peril Ravine [6] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93ojeqzy1xzva9px
Lv125: Barbarian (야만족) - Old Ferry [1] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93od6v5aol5cepx1
Lv126: Barbarian (야만족) - Old Ferry [1] 
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93od6v5aol5cepx1
Lv127: Blazing Wheel (화차륜) - Old Ferry [1,2]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93oehkzebu377ut1 
Lv128: Blazing Wheel (화차륜) - Old Ferry [1,2]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93oehkzebu377ut1 
Lv129: Brush Taoist (먹우귀) - Old Ferry [4]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93oqkgkv5z0x0hpx 
Lv130: Brush Taoist (먹우귀) - Old Ferry [4]

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93oqkgkv5z0x0hpx
Lv131: Killer Tiger (홍살이귀신) - Hidden Ferry [2]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93osj8ifsxty0q7p 
Lv132: Killer Tiger (홍살이귀신) - Hidden Ferry [2]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93osj8ifsxty0q7p 
Lv133: Frame Fairy (족자요녀) - Old Ferry [5]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93otil0bu37nb3qt 
Lv134: Frame Fairy (족자요녀) - Old Ferry [5]

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93otil0bu37nb3qt
*Chú Ý : Giết Hollow Khổng Lồ tại Hell Sau đó sẽ Unlock Daily Hell Kill Bánh Xe Khổng lồ nhận 336k Exp*

TAVERN CONCH (Tửu Quán Ốc [Hướng Dẫn] ThGO QQ List 1f612 ) 
Nội dung thu gọn:

Lv135: Black Kappa (흑하동) - White Phantom Trail [1]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93ovgu4hdeq2kddh 
Lv136: Black Kappa (흑하동) - White Phantom Trail [1]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93ovgu4hdeq2kddh 
Lv137: Earthworm (촉음) - White Phantom Trail [4]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93ow79gko10w8xbp 
Lv138: Earthworm (촉음) - White Phantom Trail [4] 

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93ow79gko10w8xbp
Lv139: Anglerfish (맹파귀) - White Phantom Trail [5,6] 

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93oxxazh1y6eolv9
Lv140: Panoptes (흉안마녀) - White Phantom Trail [8] 

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93psze3qr7jqktyt
Lv141: Arachne (동중조귀) - White Phantom Trail [7,9] 

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93prvakfm91ac0c5
Lv142: Cat-Eyed Bee (사봉귀) - Hidden White Plateau [1] 

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93pugyaokwpyqw1h
Lv143: Face Scorpion (귀면갈신) - White Phantom Plateau [6,7] 

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93pveaxtfxdi5qd1
Lv144: Dead Man Snake (비촌) - White Phantom Plateau [6,7]
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93pnenslrl2j7df9 
Lv145: Tortoise Quartet (삼강동전) - Hidden Black Plateau [1] 

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93q07quea1j3z06t
Lv146: Wing Worm (유곤층귀) - Black Phantom Plateau [1] 

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93plujnqlayqx22d
Lv147: Fanged Jellyfish (동래적색괴) - Hidden Black Plateau [2] 

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93q48o0ibvwxlwvp
Lv148: Six Eye (육안귀) - Black Phantom Plateau [10] 

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93q68euzi6ys8tdh
Lv149: Isis (수금아) - Black Phantom Trail [2] 

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93qaenjqb945ked1
Lv150: Octopus (탄주어) - Hidden Black Trail [1]

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List D93qc28ht2ab8iqid

----------------------------------------------------------------------
Chúc mọi người vui vẻ.
Đừng quên Thanks và Share!


Last edited by Mr Zang on Fri May 20, 2016 11:35 pm; edited 3 times in total

_________________
Shop Bán MCASH - GOLD - PET - TOY CÁC LOẠI 
[You must be registered and logged in to see this link.] 
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Mr Zang
Mr Zang
Thái Hoà Lão Quân
Thái Hoà Lão Quân
Bài gửi Bài gửi : 607
Gold Gold : 637939
T.Danh T.Danh : 191
Ngày tham gia : 2015-09-13
Age : 29
Đến từ : Hồ Chí Minh
Pet Pet : Gấu trúc
https://tgovn.forumvi.com

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Empty Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Mon Jan 18, 2016 12:04 am
Mai Sẽ Update số ảnh quái còn lại, Ngoài ra Update thêm ảnh Map.

_________________
Shop Bán MCASH - GOLD - PET - TOY CÁC LOẠI 
[You must be registered and logged in to see this link.] 
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
avatar
vitamink
Lính mới
Lính mới
Bài gửi Bài gửi : 5
Gold Gold : 309
T.Danh T.Danh : 7
Ngày tham gia : 2015-10-23
Age : 24
Pet Pet : Phụng hoàng

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Empty [Hướng Dẫn]

on Tue Jan 19, 2016 6:48 am
Message reputation : 100% (1 vote)
QQ104 là con trâu bounce bounce bounce bounce
[Hướng Dẫn] ThGO QQ List 2ktom
[size=18]
Mr Zang
Mr Zang
Thái Hoà Lão Quân
Thái Hoà Lão Quân
Bài gửi Bài gửi : 607
Gold Gold : 637939
T.Danh T.Danh : 191
Ngày tham gia : 2015-09-13
Age : 29
Đến từ : Hồ Chí Minh
Pet Pet : Gấu trúc
https://tgovn.forumvi.com

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Empty Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Wed Jan 20, 2016 8:15 pm
Đã fix lại ! Thanks  [Hướng Dẫn] ThGO QQ List 1f60a 

_________________
Shop Bán MCASH - GOLD - PET - TOY CÁC LOẠI 
[You must be registered and logged in to see this link.] 
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
nghiavip213
nghiavip213
Lính mới
Lính mới
Bài gửi Bài gửi : 8
Gold Gold : 801
T.Danh T.Danh : 1
Ngày tham gia : 2015-12-29
Age : 26
Pet Pet : Gà lôi

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Empty Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Fri Jan 22, 2016 12:04 am
thím zang, daily quest kill rồng chỗ nào ? sao tìm woài k ra
Mr Zang
Mr Zang
Thái Hoà Lão Quân
Thái Hoà Lão Quân
Bài gửi Bài gửi : 607
Gold Gold : 637939
T.Danh T.Danh : 191
Ngày tham gia : 2015-09-13
Age : 29
Đến từ : Hồ Chí Minh
Pet Pet : Gấu trúc
https://tgovn.forumvi.com

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Empty Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Fri Jan 22, 2016 7:32 pm
Trong Hell nhé!

_________________
Shop Bán MCASH - GOLD - PET - TOY CÁC LOẠI 
[You must be registered and logged in to see this link.] 
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
nghiavip213
nghiavip213
Lính mới
Lính mới
Bài gửi Bài gửi : 8
Gold Gold : 801
T.Danh T.Danh : 1
Ngày tham gia : 2015-12-29
Age : 26
Pet Pet : Gà lôi

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Empty Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Fri Jan 22, 2016 7:58 pm
không Q zang ơi
Mr Zang
Mr Zang
Thái Hoà Lão Quân
Thái Hoà Lão Quân
Bài gửi Bài gửi : 607
Gold Gold : 637939
T.Danh T.Danh : 191
Ngày tham gia : 2015-09-13
Age : 29
Đến từ : Hồ Chí Minh
Pet Pet : Gấu trúc
https://tgovn.forumvi.com

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Empty Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Fri Jan 22, 2016 8:06 pm
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:không Q zang ơi
Đánh xong Boss Kali chưa?

_________________
Shop Bán MCASH - GOLD - PET - TOY CÁC LOẠI 
[You must be registered and logged in to see this link.] 
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
nghiavip213
nghiavip213
Lính mới
Lính mới
Bài gửi Bài gửi : 8
Gold Gold : 801
T.Danh T.Danh : 1
Ngày tham gia : 2015-12-29
Age : 26
Pet Pet : Gà lôi

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Empty Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Fri Jan 22, 2016 8:08 pm
thì đánh Q110 đánh con tượng ở tian rồi
Mr Zang
Mr Zang
Thái Hoà Lão Quân
Thái Hoà Lão Quân
Bài gửi Bài gửi : 607
Gold Gold : 637939
T.Danh T.Danh : 191
Ngày tham gia : 2015-09-13
Age : 29
Đến từ : Hồ Chí Minh
Pet Pet : Gấu trúc
https://tgovn.forumvi.com

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Empty Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Fri Jan 22, 2016 8:18 pm
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:thì đánh Q110 đánh con tượng ở tian rồi
Tượng titan khác với Boss Kali nhé :v

_________________
Shop Bán MCASH - GOLD - PET - TOY CÁC LOẠI 
[You must be registered and logged in to see this link.] 
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Sponsored content

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List Empty Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

View previous topicBack to topView next topic
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum